test
November 21, 2011

มรว.สมลาภ กิติยากร เลขาธิการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ___._____ ________ _________________ __________________________________ ____________________ ___________________________ ___________________________________________________________

Category: — Kriengkrai @ 2:24 pm

มรว.สมลาภ กิติยากร เลขาธิการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ___._____ ________ _________________ __________________________________ ____________________ ___________________________ ___________________________________________________________

มรว.สมลาภ กิติยากร เลขาธิการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้เกียรติเข้าพักที่โรงแรม ขณะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคเหนือตอนล่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

HTML tags are not allowed.